Přihláška

Terénní pečovatelské služby

Ptáme se paní Evy Vojtové, regionální ředitelky organizace VČELKA pro Čechy.
Poskytujete dva druhy péče. Zdravotní a sociální. V čem spočívá rozdíl?
Kdo rozhoduje o její potřebnosti a co pacienta stojí?


V rámci sdružení pečujících organizací VČELKA poskytujeme domácí zdravotní péči a terénní sociální služby těm, kteří si přejí zůstat žít v domácím prostředí, přestože potřebují pomoc druhé osoby,  ať už tu zdravotní, či sociální. VČELKA sociální služby o.p.s. poskytuje tři terénní registrované sociální služby:
osobní asistenci, pečovatelskou službu a sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Každá ze služeb má přesně legislativně definované úkony, které můžeme klientům poskytovat,
jedná se o tyto činnosti:
■ pomoc s péčí o vlastní osobu
■ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
■ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
■ pomoc při zajištění chodu domácnosti
■ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
■ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
■ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
■ sociálně terapeutická činnost
pozn.: Jedná se o seznam úkonů všech tří registrovaných služeb dohromady, s výběrem vhodné sociální služby, i dle cílové skupiny, vždy pomůže sociální pracovnice na základě osobního setkání s vámi. Domácí zdravotní péče VČELKA zajišťuje zdravotní terénní službu, jež je hrazena zdravotními pojišťovnami. Poskytujeme ošetřovatelskou rehabilitaci, odběry krve, aplikace injekcí, péči o rány, infuzní terapie, paliativní péči, péči o stomie, enterální sondy a mnoho dalšího.

Úhrady za VČELKA sociální služby o.p.s. a Domácí zdravotní péči VČELKA jsou nastaveny trochu odlišně, což je dáno platnou legislativou, kterou se při poskytování našich služeb řídíme.
1. Ve VČELKA sociální služby o.p.s je to následovně:
Registrované sociální služby osobní asistence a pečovatelská služba jsou hrazené dle platného ceníku. Jedná se o částku 135 Kč za hodinu. Vždy je hrazen pouze čas strávený u klienta, ale jsou i výjimky, a to úkony péče, které jsou hrazeny za realizovaný úkon, nikoli za čas strávený u klienta. Je to dáno legislativou a rádi vše upřesníme při telefonickém či osobním kontaktu se zájemci o naše služby. Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytována bez úhrady. Při stanovení výše úhrad za péči VČELKA sociální služby o.p.s. se vždy řídíme zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
2. Veškerá péče prováděná v Domácí zdravotní péči je vykonávána pouze zdravotními sestrami a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Pokud chce pacient péči nad rámec toho, co předepíše ošetřující lékař, je možné uhradit tyto služby jako samoplátce. Pokud kdokoli potřebuje zajistit domácí zdravotní péči či pomoc ze strany terénní sociální služby (pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením), kolegyně vždy pomohou s určením, která služba je pro něj vhodná, a poradí, jak je možné u nás o služby požádat. Může se jednat i o kombinaci terénních sociálních služeb a domácí zdravotní péče. Co se týče sociálních služeb VČELKA, zde o potřebnosti služby rozhodují naše sociální pracovnice na základě osobního setkání se žadatelem o službu (sociálního šetření) a vyhodnocení nepříznivé sociální situace žadatele. O potřebnosti domácí zdravotní péče VČELKA rozhoduje praktický lékař, lékař specialista (na 14 dní) nebo po ukončené hospitalizaci nemocnice (na 14 dní). Pokud potřebujete pomoci, můžete kontaktovat naše kolegyně telefonicky, a to na pobočkách, které jsou nejblíže vašemu bydlišti, rády vám pomohou.


■ Platby klientů asi nestačí na financování organizace, potřebujete další zdroje?


Ano, je to tak, ve VČELKA sociální služby o.p.s. platby klientů za hodinu péče zdaleka nepokryjí veškeré náklady na provoz služeb. Financování je tzv. vícezdrojové, tedy větší část je hrazena z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a dále získáváme finanční prostředky od obcí, měst a krajů, kde naše služby zajišťujeme, a v neposlední řadě i od soukromých donorů. Financování je takto zajištěno vždy na jeden kalendářní rok. Domácí zdravotní péče VČELKA a jednotlivé její úkony jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami a zde není třeba dalších zdrojů financování.

■ Mezi klienty jsou jistě i pacienti s Parkinsonovou nemocí. Péče o ně má svá specifika. Lékový režim, výživový režim, pohybový režim. Někteří podstoupili hlubokou mozkovou stimulaci, někteří mají aplikovanou duo-dopu, pumpu, která dopravuje levodopu přímo do tenkého střeva otvorem na břiše prostřednictvím pegu. Není to sice častý případ, ale jsou. Pak velmi záleží na informovanosti zaměstnanců, mají k těmto informacím přístup?


Ano, pokud máme v péči VČELKA sociální služby o.p.s. klienta, který používá například výše zmíněný PEG či má jiné specifické potřeby, jsou o této skutečnosti vždy informováni všichni pracovníci i pracovnice v sociálních službách. Jsou instruováni, jak mají ke klientovi přistupovat, na co je třeba dát pozor. To vše vychází z individuálních potřeb našich klientů, dle kterých je sestaven individuální plán péče, kde je vše podrobně popsáno. Vždy je s obsahem seznámen i klient, který tento postup odsouhlasí, a pak je písemná podoba k dispozici i našim zaměstnancům. Například v případě pegu nejsou pracovnice či pracovníci v sociálních službách kompetentní s ním manipulovat a v takovém případě se domluvíme na spolupráci s Domácí zdravotní péčí VČELKA, která péči o PEG a manipulaci s ním zajistí, jelikož se jedná o zdravotní pracovníky (zdravotní sestry).

■ Jak obtížné je získat doporučení od lékaře (a kterého) k hrazené rehabilitaci v domácím prostředí pro osoby s Parkinsonovou chorobou, když už nemají možnost docházet např. na naše klubová cvičení?


Doporučení, tedy indikaci k výkonům v domácím prostředí lékaři dávají v případě, že je stav pacienta vyžaduje. V případě vašich klientů si myslím, že by neměl být ze strany lékařů problém, přesně jak píšete, klient již nemá možnost docházet na vaše společná setkání, kde by mohl rehabilitaci využívat – klubová cvičení. Vždy je možno kontaktovat nejbližší pobočku Domácí zdravotní péče VČELKA a kolegyně velmi rády podrobněji vysvětlí postup a poradí s případným řešením. Mimo jiné je možné v rámci domácí zdravotní péče zajistit i další ošetřovatelské výkony, např. převazy defektů, odběry krve, infuzní léčbu, podávání léků aj.


■ Jste velká organizace s pobočkami téměř po celé republice. Kontakty na ně lze najít na vašem webu https://www.pecevcelka.cz/vssl/jak-se-stat-klientem/
Když k vám zavolá osoba neznalá podmínek poskytování domácí zdravotní péči či terénních sociálních služeb, můžeme ji ujistit, že se o ni postaráte?


Pokud se nám ozve zájemce o služby ať už sociální, či zdravotní, vždy poskytneme základní informace o našich sociálních službách či domácí zdravotní péči. To znamená, že poradíme každému, kdo se na nás obrátí, jaké služby by bylo vhodné využít, či odkážeme na jiné návazné služby, kde může získat potřebnou pomoc dle dané lokality. Pokud bude dotyčná osoba potřebovat přímo služby, které poskytujeme, tak péči sociální či zdravotní zajistíme v co nejbližším možném termínu. V případě, že by bylo třeba, opět odkazujeme na jiné poskytovatele tak, aby měl klient potřebnou péči zajištěnou co nejdříve a v potřebném rozsahu.

■ Na pomoc s hrazením registrovaných sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením) v rámci organizace VČELKA sociální služby o.p.s. je určen příspěvek na péči, který je vyplácen Úřadem práce ČR. Pomůžete zájemci tento příspěvek vyřídit?


S vyřízením příspěvku na péči vždy rády poradí naše sociální pracovnice v rámci organizace VČELKA sociální služby o.p.s. Zájemcům o služby či klientům vždy vysvětlí, co je to příspěvek na péči, kde o něj lze žádat. Samotné podání žádosti o příspěvek na péči je zpravidla na žadateli či jeho blízkých, ale pokud to není možné, samozřejmě pomohou naše kolegyně do té míry, do jaké je třeba. Jedná se o součást základního sociálního poradenství, kterou v rámci poskytování našich sociálních služeb Včelka zajišťujeme.


■ Organizací registrovaných pro poskytování terénních sociálních služeb (v domácím prostředí) je poměrně dost. Jaká jsou úskalí, na co si má zájemce o tyto služby dát pozor?

Obecně lze říci, že poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, jako je VČELKA sociální služby o.p.s., vždy splňují zákonem dané povinnosti, řídí se při poskytování služeb standardy kvality a dalšími pravidly, jež stanovuje platná legislativa, a tedy z tohoto pohledu jsou pravidla jasně nastavená a každý poskytovatel sociálních služeb je musí dodržovat. Například všichni pracovníci v sociálních službách musejí být trestně bezúhonní, nicméně těchto pravidel a povinností je mnohem více. Já osobně bych určitě dbala na to, jakým způsobem je s vámi jednáno při dojednávání péče, zda jste seznámeni se všemi podmínkami poskytování sociálních služeb, a pak už je třeba zajímat se o přístup jednotlivých zaměstnanců. Pokud máte pocit, že péče neprobíhá dle vašich představ, vždy kontaktujte co nejdříve sociální pracovnici daného organizace a sdělte jí, jakou máte představu. Myslím, že poskytování sociálních služeb v domácím prostředí je často hlavně o komunikaci a vyjádření přání a potřeb klienta a o naslouchání ze strany druhé, tedy organizace a jejích zaměstnanců.

Hradec Králové EOP Nadace Agrofert ÚL