EPDA Facebook

Projekt "Značka PARKINSON standard"

Vydáno: 5.2.2016, 10:03
Rubrika: PARKINSON standard | komentáře (0)

Projekt "Značka PARKINSON standard"

 

 

Projekt "Značka PARKINSON standard" má pomoci pacientům s Parkinsonovou nemocí obrátit se na zařízení, kde mu dokáží zajistit jeho lékový, výživový a pohybový režim.

Název projektu 


ZNAČKA PARKINSON standard

udělovaná pacienty s PN zdravotnickým zařízením a poskytovatelům sociálních služeb 

 

Současný stav : 


Poradenské centrum Parkinsonovy nemoci (dále jen „PN“) otevřené v listopadu 2014 zachycuje volání pacientů s PN po zajištění odpovídající péče. Z 90% jsou tato volání zaměřena na prosbu o zprostředkování zdravotní či následné péče pro pacienta trpícího s PN.

Vzhledem k malém počtu výskytu nemoci nemá lékařský personál dostatek zkušeností, aby postupoval v souladu s nutnými potřebami pacienta - lékovým, výživovým a pohybovým režimem.

Ani časový rozvrh pečujícího personálu to neumožňuje.

Rozvoj vědeckých poznatků o nemoci se však stále rozšiřuje a jedinou cestou, jak celou šíři znalostí použít a využít je centrální systém péče.

Tato systémová úprava bude i při všeobecném konsensu vyžadovat delší čas na realizaci, proto pacientská organizace Společnost Parkinson, z. s. (dále jen „SP“) přichází s vlastním projektem - udělení pacientské značky PARKINSON standard zařízením, která již dnes mohou tento režim péče zajistit. 


Cíl projektu :


Vytvořit síť zařízení - držitelů značky PARKINSON standard - která jsou připravena zajistit nutný lékový, výživový a pohybový režim pacientovi s diagnózou PN.

To umožní pacientům s PN vyhledat takové zdravotnické zařízení či poskytovatele sociální služby, kdy se pacient během běžného zákroku v nemocnici nemusí obávat, že se zhorší.

Tato aktivita - udělení značky PARKINSON standard - je pacientským projektem a zohledňuje potřeby pacienta.

 

Obsah projektu : 

  • Vytipovat zdravotnická zařízení a poskytovatele sociálních služeb, k tomu využít zkušeností pacientů samých a spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb.
  • Vytvořit Standard péče o pacienta s PN, tj. soubor podmínek k dodržení výše zmíněného lékového, výživového a pohybového režimu pacienta.
  • V zařízeních, která projeví o tuto značku zájem, zjistit reálný stav, provést přednášku za účasti zástupce pacientů. Možné je i skupinové proškolení.
  • Publikovat připravenost daného zařízení dodržovat podmínky péče o pacienta s PN udělením značky PARKINSON standard, tj. předáním osvědčení a zanesením do seznamu zařízení.
  • Poskytnout seznam vybraných zařízení neurologickým ambulancím, zdravotním a sociálním odborům regionálních institucí, pacientským portálům. 

 

Právní podpora : 


Stanovy SP:


Čl. 1 bod 5 – „Základním posláním (účelem spolku) SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich blízkých. Spolek pomáhá zachovat sociální a společenské kontakty především svou činností v lokálních klubech. Věnuje se osvětové a publikační činnosti. Spolupracuje s odborníky (lékaři, neurology, psychology, fyzioterapeuty, právníky). Zastupuje zájmy nemocných Parkinsonovou nemocí a jedná jejich jménem s orgány státní a místní správy, organizacemi a obchodními kooperacemi (viz zákon č. 90/2012 Sb.) apod.“
Čl. 2 bod 7 – „Spolek hledá cesty, jak zajistit pacientům s Parkinsonovou nemocí lepší péči ze strany státních institucí.“


Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020, schválený usnesením vlády ČR ze dne 25.5.2015 pod č. 385, mj.:


v bodu 4.5 pojednává o Rovnosti před zákonem a přístupu ke spravedlnosti s cílem zajistit osobám se zdravotním postižením takovou asistenci, aby mohly uplatnit svá práva ve všech oblastech života;
v bodu 4.6 se zabývá Nezávislostí života všech osob se zdravotním postižením a vytvářením podmínek pro to, aby tyto mohly žít co nejvíce samostatně ve svém přirozeném domácím prostředí;
v bodu 4.9 se věnuje Životu osob se zdravotním postižením v rodině s cílem předcházet možnému násilí na takových osobách;
v bodu 4.11 se s cílem zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro osoby se zdravotním postižením hovoří o jejich právu na dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví bez diskriminace a na přístup ke zdravotním službám ve stejném rozsahu a kvalitě jako ostatní občané. Zároveň je třeba rozvíjet takové zdravotní služby, které osoby se zdravotním postižením potřebují s ohledem na své postižení. Mezi ně patří mimo jiné včasná intervence a služby zabraňující vzniku sekundárních postižení. Jedním z hlavních cílů je zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro osoby se zdravotním postižením. Je samozřejmostí, že zdravotní péče poskytovaná pacientům se zdravotním postižením je neoddělitelnou součástí jednotného systému veřejného zdravotního pojištění. I v tomto systému je třeba zajistit respektování specifických podmínek pro osoby se zdravotním postižením uplatňování takových nástrojů, které povedou k odstranění bariér, jak architektonických tak komunikačních, v poskytování zdravotní péče.
dále je v bodech 11.1, 11.4, 11.5 a 11.11 pojednáno o potřebách:
legislativně ošetřit právo osoby závislé na péči jiné osoby, aby pečující osoba mohla poskytovat péči při pobytu klienta ve zdravotnickém zařízení, pokud to bude vyžadovat;
podpory zlepšení podmínek dostupnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti a schopnosti komunikace;
podpory na komunální úrovni budování specializovaných center a zdravotnických zařízení pro pacienty s chronickým onemocnění, pro osoby se zdravotním postižením a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí prosazovat návaznost těchto zařízení na systém sociálních služeb;
s cílem podpor osvětové činnosti v oblasti prevence zdravotního postižení, včetně zmírňování jeho důsledků, a vzdělávání zdravotnické veřejnosti o problematice zdravotního postižení v dotačních programech Ministerstva zdravotnictví podporovat vytváření informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro jednotlivá zdravotní postižení.


Nelze přehlédnout ani další relevantní dokumenty ČR, týkající se pacientů s PN. Jsou jimi Národní strategie rozvoje sociálních služeb v ČR na rok 2016 a Národní rozvojový program mobility pro všechny na obdob 2016-2025.


Klíčovým instrumentem mezinárodního práva v oblasti práv osob se zdravotním postižením je Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata Valným shromážděním OSN 13.12.2006 (ČR Úmluvu ratifikovala s platností 28.10.2009). Tato Úmluva výslovně stanoví práva osob se zdravotním postižením způsobem, který zohledňuje jejich specifickou životní situaci a potřeby. Na osoby se zdravotním postižením nemá být pohlíženo jako na objekty charity, zdravotní péče a sociální ochrany, ale jako na subjekty práv schopné uplatnit tato práva a rozhodovat o svých životech na základě svobodného a informovaného souhlasu, stejně jako na aktivní členy společnosti.


Evropská sociální charta z 18.10.1961 (pro ČR vstoupila v platnost 3.12.1999 pod č. 14/2000 Sb.,m.s.) v článku 15 zaručuje právo osob se zdravotním postižením na nezávislost, sociální integraci a účast na životě společnosti.  

 

Personální zajištění projektu :


Realizátor projektu pro rok 2016 - výbor SP,

(Zdislava Freund, předsedkyně SP, Ing. Jaroslava Pechová, místopředsedkyně; Valer Mičunda, místopředseda; Jaromír Špaček, člen výboru; Anežka Matochová, člen výboru)

Právní dohled - JUDr. Zdeněk Valášek

Administrativní asistence - Dagmar Jašprová  


Autor projektu :

Zdislava Freund
25. 1. 2016

 

OSVĚDČENÍ oblé

 

logo projekt

logo meetodika

logo osvědčení

 

Formulář pro zájemce

 

KONTAKT

Zdislava Freund  774443561

freund@spolecnost-parkinson.cz

 

 

Seznam držitelů osvědčení o značce 

PARKINSON standard

DS Krnov Rooseveltova 214/51 79401 Krnov
Kont osoba: ředitelka – Bc. Hana Šutovská Tel.: 554 684 611 Mobil : 602 793 844 E-mail: h.sutovska@dskrnov.cz
 
Domovinka Plzeň Úslavská 75 236 00 Plzeň
Kont osoba: Mgr. Bohumila Hajšmanová Mobil : 603 195 840 E-mail: hajsmanova@domovinka.cz www.domovinka.cz
 
Domov pro osoby se zdrav.postižením H.B. U Vrbky 486 33012 Horní Bříza
Kont.osoba: ředitel Mgr. Jiří Horník Tel: 377 338 253 E-mail: hornik@domovhb.cz
 
Domov klidného stáří Žinkovy, Žinkovy 89
33554 Žinkovy
Kont. osoba: Mgr. Jana Tolarová, Telefon: 607939090, E-mail:  reditel@dkszinkovy.cz