EPDA Facebook

Nové úhrady zdravotnických prostředků

Vydáno: 2.12.2019, 09:28
Rubrika: Články, Odborné články | komentáře (0)

Nové úhrady zdravotnických prostředků

 

Vážení přátelé,
dne 1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. kategorizační strom), která zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz z veřejného zdravotního pojištění.

Vážení přátelé,
dne 1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. kategorizační strom), která zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotnické prostředky jsou nyní mnohem jemněji rozčleněny do jednotlivých úhradových skupin, sdružujících zdravotnické prostředky s podobnými vlastnostmi. Nová výše jejich úhrady je v každé z úhradových skupin většinou mnohem reálněji nastavena, než tomu bylo v minulé zákonné úpravě. Ve většině případů je úhrada ze zdravotního pojištění, nově od zmíněného data vyšší, ale jsou i takové prostředky, kde byla v některých úhradových skupinách úhrada mírně snížena.
Představujeme vám ty závažné změny, které se týkají většího počtu lidí se zdravotním postižením. Nemůžeme však informovat o všech změnách, protože je jich tolik, že by se informace stala nepřehlednou.

Nová úprava s platností od 1. prosince obsahuje mnoho změn v kategorii krytí ran. Tato skupina zdravotnických prostředků byla velmi výrazně rozšířena a aktualizována. Nyní obsahuje úhrady množství moderních krycích prostředků, včetně vlhkého krytí ran a nejsofistikovanějších prostředků určených pro špatně se hojící rány.
Jednou z nejsledovanějších a nejfrekventovanějších kategorií zdravotnických prostředků jsou inkontinenční prostředky. Novinkou v této úhradové skupině je, že pojištěnec se podílí na úhradě většiny těchto prostředků 5% jejich ceny již od prvního kusu. Někdy je v zákoně podíl na celkové ceně stanoven i vyšší. Výše úhrad a množství prostředků je pak stanovena často dle stupně inkontinence osoby. V této skupině se podařilo NRZP ČR, po dlouhých jednáních, navýšit počet či jiné množství těchto prostředků. Typickým příkladem jsou zde intermitentní katetry, u kterých byl jejich hrazený počet navýšen na 210 ks/měsíc a současně zvýšena úhrada za 1 kus.

Podobně vylepšit se podařilo i situaci ve třetí skupině kategorizačního stromu, u zdravotnických prostředků pro pacienty se stomií. Zde bylo zařazeno do úhrady několik nových úhradových skupin těchto prostředků a jejich úhrada nyní více odpovídá realitě na trhu.

Mnoho změn doznala i kategorie zdravotnických prostředků pro odběr kapilární krve. Tyto prostředky jsou velmi důležitým pomocníkem pro diabetiky. V této skupině byly v několika případech navýšeny počty hrazených prostředků a spotřebního materiálu k nim. Jde například o diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve a další. V této kategorii se podařilo zohlednit skoro všechny oprávněné návrhy na aktualizaci úhrad.

Velmi mnoho radikálních změn zaznamenala kategorie 7 - zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility. Zejména u vozíků a příslušenství. Tato kategorie byla mnohem jemněji rozčleněna tak, aby do stejné úhradové skupiny mohly být zařazeny pouze vozíky srovnatelné kategorie a parametrů. Proto úhradových skupin přibylo a u mechanických vozíků je jich nyní šest pro dospělé pojištěnce, dvě úhradové skupiny pro děti, čtyři úhradové skupiny pro speciální vozíky dospělých, jedna úhradová skupina pro speciální dětské multifunkční vozíky, u kterých byla úhrada z veřejného zdravotního pojištění stanovena mnohem vyšší a reálnější než v minulosti a pět úhradových skupin pro elektrické vozíky (včetně speciálních vertikalizačních). Ceny vozíků byly vesměs stanoveny mnohem reálněji, než v minulosti a zvláště u vozíků mechanických aktivních a speciálních se úhrada více přibližuje cenám přijatelného standardu v těchto kategoriích. Tato kategorie konečně rovněž zakotvuje možnost souběhu elektrického a mechanického vozíku u jednoho pojištěnce ve zdravotně indikovaných případech. To v praxi znamená, že nárok na souběh nevzniká pojištěnci automaticky, ale musí být předepisujícím lékařem dobře medicínsky a v kombinaci obou vozíků dobře zdůvodněn.

Novinkou v kategorii 7 je i úhrada přídavného elektropohonu k mechanickému vozíku. Jde o levnější alternativu elektrického vozíku, na kterou mnohem snadněji dosáhne větší množství pojištěnců. Současně byla napravena i výše úhrady u dětských zdravotních kočárků. Ta byla v minulosti často předmětem velmi ostré kritiky ze strany rodičů handicapovaných dětí, pro které se často takový kočárek s ohledem na výši jeho ceny, stával naprosto nedostupným, a proto museli žádat nadace o finanční podporu.
Ve stejné kategorizační skupině bylo uzákoněno i větší rozčlenění chodítek a dalších podpůrných prostředků. Dále zde byly lépe nastaveny úhrady i u polohovacích lůžek a polohovacích zařízení.

Vylepšení se dočkala i kategorie sluchadel a zdravotnických prostředků pro neslyšící. Zde jsou hrazeny v některých případech sluchadla jako celý pár a rovněž u řečových procesorů byly podmínky pro jejich úhradu výrazně vylepšeny v souladu s aktuálními požadavky odborné foniatrické společnosti.
Nově vylepšeny byly i některé úhrady zdravotnických prostředků pro nevidomé, kde přibyly nové úhradové skupiny a výše úhrad se přiblížila cenám na trhu.
Velmi rozšířena byla kategorie zdravotnických prostředků respiračních, inhalačních a pro aplikaci enterální výživy. Zde přibylo do úhrady množství úhradových skupin, které pokrývají potřebné prostředky pro pojištěnce s tímto často velmi závažným onemocněním.

Výraznou změnou u úhrady většiny zdravotnických prostředků, kterou je možné považovat za výrazný úspěch vyjednávání NRZP ČR, je i to, že zákon přesně stanoví, které prostředky jsou pojištěnci po úhradě zdravotní pojišťovnou pouze zapůjčovány a které přecházejí po úhradě přímo do jeho vlastnictví. Do vlastnictví přecházejí většinou takové zdravotnické prostředky, které se používáním spotřebovávají, nebo takové, u kterých je vysoký podíl pojištěnce na úhradě jejich ceny.
Změn v úhradách, které nastanou počínaje 1. prosincem 2019 je opravdu hodně a nelze je všechny do detailů v tomto textu postihnout. Příslušná příloha zákona je mnohem rozsáhlejší a přesnější, než jaké bylo původní znění zákona. Proto v případě zájmu o některou z konkrétních úhrad doporučujeme nahlédnout přímo do přílohy č. 3, oddíl C, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Náběh nových úprav úhrad je však třeba očekávat i s jistým napětím. Již dnes je totiž známo, že některé zdravotnické prostředky dříve hrazené, nestačili jejich distributoři včas znovu registrovat, a proto se mohlo stát, že dočasně z úhrad zcela vypadly. Celý systém bude ještě tedy potřeba v průběhu jeho fungování odlaďovat a případné jeho nedostatky průběžně ještě odstraňovat.

Je nutné zdůraznit, že všechny v příloze uvedené úhrady zdravotnických prostředků jsou uzákoněny bez DPH, což v praxi znamená, že pro úplnou výši úhrady od zdravotní pojišťovny je nutné vždy dopočítat aktuálně platnou daň.

Již nyní je známo, že z úhrady např. zcela vypadly všechny prvky tzv. bílého programu, tedy zdravotnických prostředků určených k realizaci toalety a osobní hygieny velmi těžce zdravotně postižených pojištěnců. V této věci však již v uplynulém období, asi od podzimu minulého roku, NRZP ČR vede intenzivně jednání se zainteresovanými stranami a je více než pravděpodobné, že v průběhu příštího roku budou tyto zdravotnické prostředky do úhrady vráceny, byť zatím jen v úhradové skupině nekategorizovaných zdravotnických prostředků.

Celkově je však třeba změny v úhradách, které se projeví počínaje 1. prosincem 2019, hodnotit vysoce kladně, neboť mnohem více odpovídají realitě na trhu zdravotnických prostředků a jejich skutečným cenám, než předchozí zákonná úprava. Proto by měly být pro pacienty velmi vítanou změnou.

Přeji Vám všechno dobré.
 
Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

UCB příručky

Nově vydané příručky obsahující komplexní informaci o Parkinsonově nemoci vydala firma UCB.

Jsou k dispozici v kanceláři Společnosti Parkinson, z. s. i  zde v elektronické podobě.

 

POHYBOVÉ PORUCHY PŘI PN

 

NEMOTORICKÉ PROJEVY PŘI PN

 

cvič nemotorika

PUBLIKACE

 

 

Nejnovější publikací vydanou Společností Parkinson, z. s.
v roce 2017 je 

PARKINSONOVA NEMOC A DOMÁCÍ PÉČE

autorky Terezy Kaplanové, vnučky pacienta s PN, jako výběr z její bakalářské práce. Můžete ji získat v kanceláři SP ve Volyňské ul. v Praze osobně, nebo požádat o její zaslání poštou.

Jak pečovat

 

 

Brožurku

PARKINSON DO KAPSY


vydala Společnost Parkinson, z. s. dle materiálů EPDA
v roce 2013 a je k dispozici v kanceláři Společnosti
ve Volyňské ulici.

brožura obálka 

 

*******  Ve spolupráci s EPDA (Evropskou asociací pro Parkinsonovu nemoc) vydala Společnost Parkinson, z. s. tři publikace ŽIVOT S PARKINSONOVOU NEMOCÍ a jsou též k dispozici v kanceláři Společnosti. 

Zde je mmožné si je stáhnout v elektronické podobě :

Život s PN I.

Život s PN II.

Život s PN III.

životspn1  životspn2  životspn3