Kancelář: Volyňská 20, 100 00 Praha 10
Úřední hodiny: pondělí a středa, 8:00 - 15:00
Č. účtu: 1766 806 504/0600
E-mail: kancelar@spolecnost-parkinson.cz
Telefon: (+420) 272 739 222
EPDA Facebook

Členská schůze PK Praha, Společnost Parkinson, z. s.

Vydáno: 7.10.2017, 23:29
Rubrika: Praha | komentáře (0)

Členská schůze PK Praha, Společnost Parkinson, z. s.

 

Členská schůze Parkinson klubu Praha,

Společnosti Parkinson, z.s

dne 5. 10. 2017 od 15:00 hodin

 

Jednání členské schůze PKP SP řídil Z. Valášek v.z. podle schváleného programu, který byl členům PKP SP předem elektronicky rozeslán společně s pozvánkou na schůzi a je součástí tohoto zápisu spolu s prezentační listinou.

Úvodem byli přivítáni dva noví členové PKP SP manželé Texlovi. Dále:

Kontrola plnění úkolů uložených předchozí schůzi 7. 9. 2017. Úkoly byly splněny s výjimkou dvou níže uvedených:

do členské schůze tj. 5.10.2017 uváženě navrhnout nové kandidáty na volbu funkcí předsedy PKP SP, místopředsedy a pokladníka, případně sami o kandidaturu na tyto funkce projevit zájem.

do konce r. 2017 vyhledat, předjednat a navrhnout vedení SP vhodný objekt v Praze pro realizaci dalších pravidelných cvičení. K tomu podala průběžnou zprávu předsedkyně SP Z. Freund. Jednáno s vedením Vinohradské fakultní nemocnice. Prozatímní možnosti cvičení jsou pod odborným vedením v objektu Domu pro seniory – Centrum ROSA Praha 8, Střelničná 1680/8, ve dnech: pondělky od 13:00 do 14:00 h., středy od 09:00 do 10:00 h. a pátky od 13:00 do 14:00 h. 

 

Hlavním bodem programu byla, stejně jako na čl. schůzi dne 7. 9. 2017, volba nového předsedy/předsdkyně klubu, nástupce M. Opltové, která na konci srpna t.r. elektronicky oznámila ukončení všech spolkových aktivit. Podobně jako na předchozí schůzi byl na tuto funkci navržen Z. Valášek, který opakovaně z osobních důvodů výkon předsedy PKP SP s poděkováním za důvěru odmítl. Stejně tak následný návrh k výkonu dané funkce odmítl i B. Skoupý. Závěr: Z. Valášek i B. Skoupý se vyjádřili, že do doby nalezení vhodného kandidáta a zvolení nového předsedy klubu se budou stejnou měrou, podle svých možností a schopností, zástupně podílet na organizaci a plynulé činnosti klubu.

 

Volba delegátů na plánovanou Valnou hromadu SP v sobotu 25. 11. 2017 v Praze. Za PKP SP byl volbou přítomných členů delegován s právem hlasovacím Z. Valášek, přičemž Valné hromady se obligatorně zúčastní Z. Freund v pozici předsedající Valné hromadě z hlediska předsedkyně SP. Přítomným členům klubu bylo připomenuto jejich právo, vyplývající ze Stanov SP, zúčastnit se této akce, ovšem bez hlasovacího práva. Konkrétní program Valné hromady s organizačními podrobnostmi bude včas zveřejněn na www.spolecnost-parkinson.cz .

 

Členům byla opět připomenuta možnost bezplatného pravidelného ozdravného plavání v bazénu SK Motorlet v Radlicích - pondělky od 13:00 do 14:00 hod.

 

Na základě podaných návrhů ke konkrétní osvětovým, společenským, sportovním aj. akcím PKP SP se uskuteční:

v pondělí 16. 10. 2017, po skončení plavání, turnaj v bowlingu. Sraz na parkovišti před bazénem (poblíž stanice „M“ B – Radlická).

ve čtvrtek 26. 10. 2017, výlet do Příbrami na Svatou Horu. Sraz v 09:00 h., opět na parkovišti před bazénem (poblíž stanice „M“ B – Radlická). Doprava zajištěna sdílením míst ve třech osobních mot. vozidlech (Z. Freund, Z.Valáška a R. Ohanky), členů PKP SP.

Závěrem: R. Ohanka opět nezklamal. Pro odlehčení připravil pro přítomné členy, formou testu, vtipný vědomostní kvíz (tentokrát mimořádně obtížný). Dále v součinnosti s „moderátorem“ B. Skoupým proběhla veselá soutěž o nejlepší opěrnou hůl, včetně ocenění účastníků.

Z.V.PK Praha1

 

logo PK Praha 536

 6-IMG_5292

10 let PK Praha

PK Praha vznikl v roce 2000, měl asi 70 členů a po zhruba roční činnosti zanikl. Důvodem zániku byl jednoduchý problém, nenašli se lidé ochotní se aktivně angažovat. V roce 2003 se o probuzení činnosti klubu pokusila D. Daňková, ale v r. 2004 byla činnost klubu rezignací předsedkyně ukončena.

 

Výbor Společnosti se pokusil alespoň částečně nahradit činnost pražského Klubu podle svých časových možností. Pokračovalo se v rehabilitačním tělocviku a v některých důležitých společných akcích.

 

Teprve v roce 2006 se z iniciativy několika osob podařilo obnovit běžnou klubovou činnost. Zvolen byl čtyřčlenný výbor v čele s předsedkyní Bc. Petrou Skalovou a za lékařského garanta byl vybrán doc. MUDr. Jan Roth, CSc.

 

Paní Odehnalová sehnala klubovou místnost v Centru pro zdravotně postižené v Balbínově ulici č. 6 na Praze 2, kde probíhaly klubové schůzky. Dále bylo zajištěno pravidelné cvičení v Sokole Pražském, logopedická cvičení a rehabilitační cvičení v bazénu Sport Klubu v Rytířské ulici.

 

 

V roce 2010 se vedení klubu ujala Mgr. M. Kramerová, aktivní v organizování programu klubu byly Lea Skácelová a Mária Opltová. Schůzky klubu se několik let s úspěchem konaly v klubovně Hagiboru, klub zde mohl využívat k přednáškám a dalším akcím přednáškový sál. V červnu 2014 se předsedkyní stala

J. Večlová, která bohužel činnost ukončila na konci roku 2014.

 

Opět jsme hledali dobrovolníky ochotné aktivně se angažovat pro práci v klubu a stále chybí. Vedení SP se podařilo v r. 2015 navázat spolupráci s Centrem RoSa v Kobylisích a udržet nejen klubovou činnost, ale zajistilo i nové cvičení - na židlích a cvičení s hudbou. V kanceláři ve Volyňské probíhala akce Psychologie, která vás bude bavit.

 

Popřejme pražskému klubu, aby našel nové členy-organizátory, a mohl tak být i nadále místem setkávání a nových zážitků.

 

Zdislava Freund, předsedkyně Společnosti Parkinson, z. s.